Regulamin

Właścicielem Portalu Wyszkoleni.pl jest RAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 9/6, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000348379, kapitał zakładowy 24 000 złotych, posługująca się numerem NIP: 5272621121 (zwana dalej RAD).

RAD prowadzi internetowy Portal Rozwoju Osobistego Wyszkoleni.pl oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych portalu. Obok RAD na portalu występują również Użytkownicy – są to samodzielne podmioty, które za pomocą Portalu mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży na odległość.

§1

Użytym w Regulaminie zwrotom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Portal Wyszkoleni.pl – platforma e-learningowa, na której osoby trzecie względem RAD udostępniają swoje produkty – szkolenia (zwany dalej „portal Wyszkoleni”).

 2. Dane osobowe – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 3. Administrator – RAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 9/6, 00-640 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000348379, kapitał zakładowy 24 000 złotych, posługująca się numerem NIP: 5272621121.

 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczeniu funkcjonalności umożliwiającej Użytkownikom (Trenerom) świadczenie na odległość usług szkoleniowych na rzecz końcowych Użytkowników, a także umożliwiająca RAD udostępnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb Użytkowników końcowych.

 5. Użytkownik – osoba trzecia względem RAD, w tym podmiot korzystający z portalu Wyszkoleni.pl, z różnym (w zależności od roli) dostępem do treści i możliwością korzystania z usług portalu Wyszkoleni.

 6. Trener – Użytkownik portalu Wyszkoleni z zarejestrowanym Kontem Trenera, uprawniony do dodawania i prowadzenia/udostępniania szkoleń za pośrednictwem portalu Wyszkoleni oraz zamieszczania ofert sprzedaży szkoleń na Portalu Wyszkoleni.pl.

 7. Konto – przestrzeń na portalu Wyszkoleni oraz zakres usług, dostępne dla Użytkownika, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na Portalu Wyszkoleni.pl.

 8. Konto Trenera – przestrzeń na portalu oraz zakres usług, dostępne dla Użytkownika po wcześniejszym zarejestrowaniu się na portalu Wyszkoleni.pl, umożliwiający dodawanie szkoleń oraz ofert szkoleń, a także prowadzenie szkoleń transmitowanych na żywo.

 9. Nabywca – Użytkownik portalu Wyszkoleni z zarejestrowanym Kontem, który jest stroną zawieranej z Trenerem przez portal Wyszkoleni.pl umowy sprzedaży usług na odległość.

 10. Uczestnik szkolenia – Użytkownik portalu Wyszkoleni z zarejestrowanym Kontem, któremu zostało udostępnione szkolenie w ramach tego Konta.

 11. RAD – podmiot zarządzający platformą Wyszkoleni.pl, Użytkownikami oraz Kontami w ramach platformy Wyszkoleni.pl.

 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 13. Cennik – załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierający koszty korzystania z usług portalu Wyszkoleni.

§2

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z portalu Wyszkoleni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej innych Użytkowników oraz Administratorów Portalu. Użytkownicy obowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Nabywców oraz Uczestników szkoleń obowiązuje bezwzględny zakaz rozpowszechniania treści szkoleń w sposób niezgodny z umową sprzedaży szkoleń zawartą między Trenerem i Nabywcą, w tym przede wszystkim umieszczanie ich na ogólnodostępnych serwisach internetowych, rozpowszechnianie drogą elektroniczną, udostępnianie osobom trzecim, co stanowi naruszenie praw autorskich Trenera i jest podstawą do wystąpienia przez Trenera na drogę prawną w celu ochrony własności.

 3. Dodając treści do portalu Wyszkoleni Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie, a jeżeli nie przysługują, to że posiada zgodę podmiotu posiadającego prawa autorskie na zamieszczenie danych treści.

§3

 1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu Wyszkoleni znajdującego się pod adresem www.wyszkoleni.pl.

 2. Skutkiem zawarcia umowy na odległość pomiędzy Trenerem a Nabywcą jest sprzedaż szkolenia poprzez portal Wyszkoleni.

 3. Użytkownicy portalu Wyszkoleni.pl mogą korzystać z następujących usług portalu Wyszkoleni: Konto, Konto Trenera oraz Newsletter. Korzystanie z usług portalu jest bezpłatne za wyjątkiem Konta Trenera oraz subkont w ramach Konta, z których korzystanie może się wiązać z opłatami, zgodnie z Cennikiem.

 4. Uczestnik szkolenia oraz Nabywca mogą być tą samą osobą.

 5. Zamieszczone na stronie www.wyszkoleni.pl informacje o szkoleniach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§4

Administrator zapewnia Użytkowników, że wszystkie dane na portalu Wyszkoleni przetwarzane są w sposób bezpieczny i w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim RODO, a przetwarzanie odbywa się tylko i wyłącznie w celu realizacji usług portalu Wyszkoleni, wskazanych w Regulaminie.

§5

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z portalu Wyszkoleni.pl:

 1. Urządzenie (komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci internet

 2. Przeglądarka internetowa: Firefox w wersji minimum 27 lub Chrome w wersji minimum 33 lub Opera w wersji minimum 30 lub Internet Explorer w wersji minimum 9.

 3. Rozdzielczość ekranu: komputer: 1024x768px, urządzenia mobilne:320x640px

 4. Łącze internetowe o przepustowości min. 1Mbs

 5. Możliwość zestawienia sesji szyfrowanej SSL/TLS z użyciem przeglądarki

 6. Procesor minimum 1GHz

 7. Pamięć RAM minimum 1GB

 8. Dysk twardy minimum 2GB

 9. Kamera i mikrofon do prowadzenia szkoleń streamingowych

§6

 1. W celu korzystania z Konta Użytkownik musi spełnić łącznie trzy przesłanki:

  1. uzupełnić formularz rejestracyjny o wymagane dane, niezbędne do założenia Konta,

  2. potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności,

  3. zatwierdzić wprowadzone dane poprzez wybór przycisku ”ZAPISZ”.

 2. W chwili zakończenia rejestracji jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy RAD i Użytkownikiem. W formularzu rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika minimum następujących danych: adres poczty elektronicznej, hasło, imię i nazwisko.

 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Konta Trenera jest utworzenie na portalu Wyszkoleni Konta Trenera, a następnie pozytywne przejście dodatkowej weryfikacji, opisanej w §8 Regulaminu. Trener posiadający Konto Trenera może z niego korzystać także jak zwykły Użytkownik posiadający standardowe Konto.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta niezwłocznie po ich zmianie.

 5. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto na portalu Wyszkoleni. W przypadku posiadania kilku Kont w tym samym czasie RAD uprawniony jest do zablokowania Kont Użytkownika do czasu, aż Użytkownik pozostawi tylko jedno Konto.

 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest na czas nieokreślony, z wyłączeniem Konta Trenera. Korzystanie z Konta Trenera może być odpłatne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 7. Użytkownik ma możliwość, w dowolnym momencie do usunięcia Konta bez podawania przyczyny. Usunięcie Konta następuje poprzez wysłanie żądania do RAD, za pomocą:

  1. formularza kontaktowego;

  2. poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyszkoleni.pl;

  3. lub pisemnie na adres: ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa.

 8. Konto może zostać usunięte nie wcześniej niż przed upływem 45 dni od dnia zawarcia przez danego Użytkownika ostatniej Umowy Sprzedaży za pośrednictwem portalu Wyszkoleni. Warunkiem usunięcia Konta jest również zapłata całej należnej prowizji od Sprzedaży, niezależnie od kwoty tej prowizji.

§7

 1. RAD zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta (w tym także samego Konta Trenera) w sytuacji, gdy:

  1. Użytkownik mimo wezwania ze strony Usługodawcy, nie zaprzestał naruszania niniejszego Regulaminu;

  2. Trener, mimo wezwania ze strony RAD, wykorzystuje Konto na portalu Wyszkoleni do zawierania poza portalem Wyszkoleni Umów Sprzedaży szkoleń zamieszczonych na portalu Wyszkoleni;

  3. Trener, mimo wezwania ze strony RAD, zamieszcza w ramach oferty szkoleń oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Użytkownikami dotyczących przedmiotu i warunków oferty szkolenia treści bezprawne, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Trenerem poza portalem Wyszkoleni oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec portalu Wyszkoleni, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;

  4. Trener, mimo wezwania ze strony RAD, zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz RAD;

  5. działania danego Trenera, mimo wezwania ze strony RAD, naruszają dobre imię RAD lub portalu Wyszkoleni.

 2. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez RAD lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych ofert szkoleń, składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży. Zawieszenie Konta Trenera może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem ofert szkoleń, z zastrzeżeniem, że nie narusza to już zawartych Umów Sprzedaży, które Trener obowiązany jest realizować – chyba, że Nabywca skorzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży szkolenia. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie RAD. RAD odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.

 3. RAD w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 14 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

 4. RAD zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach portalu Wyszkoleni, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania – do usunięcia tych treści, co nie narusza już złożonych Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży szkoleń między Trenerem a Nabywcą, dotyczących tych treści.

§8

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Konta Trenera konieczne jest zarejestrowanie się na portalu Wyszkoleni, wykorzystując formularz rejestracyjny. W formularzu musi być zaznaczona opcja, że zakładane konto ma być kontem Trenera.

 2. W celu pełnej aktywacji konta Trenera konieczne jest przejście procesu weryfikacji. Składa się on z dwóch etapów:

  1. Rejestracja i założenie konta na portalu Wyszkoleni, z zaznaczoną opcją konta Trenera. W odpowiedzi na rejestrację, RAD wysyła wiadomość drogą e-mail z potwierdzeniem założenia konta i podaniem numeru rachunku do wpłat.

  2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 pkt a, Trener zobowiązany jest do wpłaty kwoty 1 zł opłaty weryfikacyjnej ze swojego rachunku bankowego prowadzonego dla niego przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podany w e-mailu numer rachunku RAD. Opłata weryfikacyjna podlega rozliczeniu i zmniejsza pierwszą prowizję należną RAD z tytułu sprzedaży. Po otrzymaniu wpłaty RAD maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty aktywuje Konto Trenera i udostępnia na nim wszystkie funkcjonalności. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest zgodność danych podanych w zakładce Moje Konto z danymi otrzymanymi w przelewie.

 3. Po pozytywnym przejściu obu etapów procesu weryfikacji, Trener może korzystać z pełnego dostępu do swojego Konta Trenera.

§9

 1. Jedną z podstawowych funkcji Konta Trenera jest wystawianie na portalu Wyszkoleni ofert szkoleń oraz udostępnianie szkoleń. Odbywa się to poprzez dostępny na koncie Trenera formularz Dodania szkolenia i jest możliwe tylko przez Trenera posiadającego aktywne Konto Trenera, po zalogowaniu się na to Konto.

 2. Wystawiając szkolenie Trener jest obowiązany uzupełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane. Trener ma możliwość wypełnienia również pół fakultatywnych formularza. Trener obowiązany jest do podawania rzetelnych i prawdziwych informacji, zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Oferta szkolenia powinna zawierać minimum:

  1. opis szkolenia,

  2. cenę szkolenia,

  3. czas trwania szkolenia,

  4. numer rachunku do wpłat,

  5. miejsce i sposób składania reklamacji,

  6. avatar szkolenia.

  7. inne, wymagane prawem informacje.

 4. W przypadku gdy oferta szkolenia jest wystawiana przez Trenera będącego przedsiębiorcą, powinna zawierać również informacje, które są wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przede wszystkim Ustawę o ochronie praw konsumenta.

 5. Dodana oferta szkolenia ma charakter wiążący dla Trenera, który ją wystawił. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży z Nabywcą Trener może ją wycofać lub zmodyfikować.

 6. RAD ma prawo do wezwania Trenera do wycofania lub modyfikacji oferty szkolenia, jeżeli narusza ona obowiązujące przepisy, dobre obyczaje lub nie zawiera elementów wskazanych w ustępie 3 lub 4.

 7. Szkolenia mogą być dodawane w określonych formatach: avi lub mp4 dla szkoleń wideo, pptx dla szkoleń w formie prezentacji, PDF dla szkoleń tekstowych. Trener może zamieścić również ofertę szkolenia stacjonarnego, realizowanego bezpośrednio w miejscu umówionym z Nabywcą.

 8. Dodając ofertę szkolenia w formie wideo Trener obowiązany jest dodać również trailer takiego szkolenia, trwający maksymalnie 90 sekund. Trailer powinien być oznaczony jako ogólnodostępny dla wszystkich Użytkowników, w tym niezarejestrowanych i będzie stanowił formę reklamy danego kompletnego szkolenia.

 9. RAD nie może wykorzystywać pełnych, płatnych szkoleń w swoich działaniach marketingowych, z wyjątkiem wyraźnej zgody Trenera do wykorzystania takiego szkolenia. Powyższy zakaz nie dotyczy zamieszczania samej informacji o danym szkoleniu i opisie szkolenia, a jedynie jego treści i materiałów szkoleniowych.

 10. Trener w ramach swojego Konta Trenera może udostępniać szkolenia darmowe. Do szkoleń darmowych stosuje się analogicznie ustępy 2-7.

 11. RAD zastrzega sobie prawo do wykorzystywania darmowych szkoleń w działaniach marketingowych portalu Wyszkoleni, w tym umieszczania ich na własnych profilach w serwisach społecznościowych oraz serwisie YouTube. Z tytułu wykorzystania darmowych szkoleń przez RAD do działań marketingowych portalu Wyszkoleni.pl, Trenerowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie ani prowizja.

 12. W ramach swojego Konta Trener może zamieścić maksymalnie trzy darmowe szkolenia, zajmujące łącznie maksymalnie 2 GB przestrzeni dyskowej. W przypadku przekroczenia dostępnego limitu 2 GB (niezależnie od liczby zamieszczonych darmowych szkoleń) naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Dodatkowa opłata doliczana jest do faktury za każdy okres, w którym doszło do przekroczenia limitu. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych darmowych szkoleń, ale bez przekroczenia dostępnego limitu przestrzeni dyskowej, RAD ma prawo wezwać Trenera do usunięcia nadmiarowych szkoleń w ciągu 3 dni. W przypadku braku usunięcia nadmiarowych szkoleń RAD zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Trenera do czasu realizacji treści wezwania.

§10

 1. Trenerzy mogą oferować szkolenia prowadzone na żywo w formie streamingu.

 2. Szkolenie streamingowe znajdujące się w ofercie Trenera może być zakupione przez Użytkownika w analogiczny sposób jak każde inne szkolenie. Po dokonaniu zakupu i dokonaniu płatności za szkolenie, Użytkownik otrzyma hasło pozwalające na dostęp i uczestnictwo w szkoleniu streamingowym we wskazanym w ofercie szkolenia terminie.

 3. Oferta szkolenia powinna zawierać minimum:

  1. opis szkolenia,

  2. termin szkolenia streamingowego,

  3. cenę szkolenia,

  4. czas trwania szkolenia,

  5. numer rachunku do wpłat,

  6. miejsce i sposób składania reklamacji,

  7. avatar szkolenia,

  8. inne, wymagane prawem informacje.

 4. W celu prowadzenia szkolenia stremingowego Trener musi mieć kamerę w celu przesyłania obrazu oraz mikrofon w celu przesyłania dźwięku.

 5. Koszt szkolenia streamingowego obciąża Trenera. Cena 1 h szkolenia w postaci streamingu zgodna jest z Cennikiem.

 6. Portal Wyszkoleni umożliwia przeprowadzenie online transmisji na żywo z konferencji. W sprawie kosztów takiej transmisji należy skontaktować się z administratorem na adres kontakt@wyszkoleni.pl

§11

 1. Trener zobowiązuje się do wstrzymania się poza portalem Wyszkoleni od współpracy biznesowej z Nabywcą szkolenia przez okres 3 miesięcy od czasu zakupu szkolenia.

 2. Nabywca szkolenia zobowiązuje się do wstrzymania się poza portalem Wyszkoleni od współpracy biznesowej z Trenerem, od którego zakupił szkolenie, przez okres 3 miesięcy od czasu zakupu szkolenia.

§12

 1. Użytkownik może w ramach swojego Konta kupować szkolenia dostępne na portalu Wyszkoleni.

 2. Użytkownik w ramach swojego Konta może tworzyć subkonta dla innych Użytkowników i w ramach ich udostępniać szkolenia zakupione na portalu lub udostępniać zamieszczone przez siebie szkolenia prywatne, dostępne tylko dla danego Konta oraz subkont w ramach tego Konta.

 3. Za udostępnianie szkoleń w ramach subkont (zarówno szkoleń otwartych, jak i prywatnych), Użytkownik jest obowiązany do uiszczania na rzecz RAD opłaty zgodnej z Cennikiem. W ramach opłaty Użytkownik ma do dyspozycji 100 GB przestrzeni dyskowej.

 4. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 5. Podstawą uiszczenia opłaty będzie faktura VAT wystawiana i dostarczona przez RAD do 10 dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po tym, za który opłata jest wymagana.

 6. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta. Użytkownik obowiązany jest uregulować fakturę najpóźniej do wskazanego w niej terminu płatności. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, RAD może zablokować konto Użytkownika do czasu uregulowania wszystkich zaległości.

 7. W przypadku rozpoczęcia korzystania z subkont w trakcie miesiąca, opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni.

 8. W przypadku potrzeby większej przestrzeni dyskowej niż 100GB, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, na adres kontakt@wyszkoleni.pl w celu dokonania indywidualnych uzgodnień i przedstawienia indywidualnej oferty dostosowanej do potrzeb.

 9. W przypadku przekroczenia dostępnego limitu 100 GB bez wcześniejszego ustalenia wyższego limitu indywidualnego, naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Dodatkowa opłata doliczana jest do faktury za każdy okres, w którym doszło do przekroczenia limitu.

§13

 1. Trener obowiązany jest do uiszczania na rzecz RAD prowizji z tytułu sprzedanych szkoleń. Wysokość prowizji naliczana jest w przypadku zawarcia za pomocą portalu Wyszkoleni umowy sprzedaży szkolenia. Wysokość prowizji uzależniona jest od łącznej kwoty sprzedanych z wykorzystaniem portalu Wyszkoleni szkoleń. Stan rozliczeń pomiędzy Trenerem, a Nabywcą nie ma wpływu na obowiązek uiszczenia prowizji.

 2. Wysokość prowizji zgodna jest z Cennikiem.

 3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 4. Ewentualne koszty dostawy nie są wliczane do podstawy wyliczenia prowizji.

 5. Prowizja nie jest doliczana do ceny produktu przy zakupie (prowizja obciąża Trenera).

 6. Podstawą uiszczenia prowizji będzie faktura VAT wystawiana i dostarczona przez RAD do 10 dnia kolejnego okresu rozliczeniowego po tym, za który prowizja jest wymagana.

 7. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na adres podany przy rejestracji Konta lub Konta Trenera. Trener obowiązany jest uregulować fakturę najpóźniej do wskazanego w niej terminu płatności. W przypadku opóźnienia w terminie płatności, RAD może zablokować konto Trenera do czasu uregulowania wszystkich zaległości.

 8. Trener jest uprawniony do ubiegania się o zwrot prowizji w przypadku nie dojścia do skutku Umowy Sprzedaży z winy Nabywcy. W takim wypadku Trener obowiązany jest skontaktować się z RAD w terminie 30 dni od dnia, w którym miała nastąpić płatność Nabywcy. Nieuzasadnione (mimo faktycznej zapłaty ceny przez Nabywcę) domaganie się zwrotu naliczonej prowizji stanowi naruszenie Regulaminu.

§14

 1. Trenerzy zobowiązują się, że treści zamieszczanych i prowadzonych szkoleń oraz zamieszczonych ofert szkoleń nie będą naruszały obowiązujących przepisów prawa oraz nie będą zawierały treści, które mogą być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 2. Na koncie Trenera, w zakładce opisu, Trener obowiązany jest podać informacje o uprawnieniach i ukończonych szkołach/kursach/szkoleniach, które uprawniają go do prowadzenia określonych szkoleń.

 3. Wystawiając szkolenie Trener oświadcza, że przysługują mu do niego prawa autorskie, a jeżeli nie przysługują, to że posiada zgodę właściciela podmiotu posiadającego prawa autorskie na zamieszczenie danego szkolenia.

 4. Właścicielem szkoleń w świetle niniejszego Regulaminu jest Trener, co oznacza, że RAD nie jest stroną zawieranej umowy sprzedaży na odległość danego szkolenia, a przysługuje mu jedynie prawo do prowizji z tytułu sprzedaży.

§15

 1. Przebieg procesu sprzedaży/zakupu szkolenia jest następujący:

  1. Wystawienie na portalu Wyszkoleni szkolenia lub oferty szkolenia przez Trenera.

  2. Wybór szkolenia lub oferty szkolenia przez Nabywcę i jej przyjęcie, co ma miejsce poprzez formularz zakupu. Potwierdzenie zakupu przyciskiem Zamawiam i płacę oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Nabywca otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zakupu szkolenia.

  3. Trener otrzymuje informacje o danych Nabywcy.

  4. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za zamówione szkolenie.

  5. Po otrzymaniu wpłaty Trener udostępnia szkolenie na koncie Nabywcy.

 2. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą i Trenerem wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

 3. Nabywca, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za szkolenie maksymalnie w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

§16

 1. Usługa Newslettera prowadzona jest przez RAD. W celu korzystania z tej usługi, Użytkownik powinien wykonać (łącznie) następujące czynności:

  1. podać w zakładce Newsletter (która jest widoczna na stronie portalu Wyszkoleni) adres poczty elektronicznej, na którą mają przychodzić wiadomości e-mail,

  2. zatwierdzić wprowadzony adres e-mail poprzez wybór przycisku wyślij;

  3. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w link potwierdzający otrzymany na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do RAD, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@wyszkoleni.pl lub też pisemnie na adres: ul. Mokotowska 9/6; 00-640 Warszawa.

§17

 1. RAD nie ponosi odpowiedzialności za satysfakcję Uczestników szkolenia oraz Nabywców związaną z nabytym szkoleniem i jego treścią, w związku z tym do RAD nie mogą być kierowane żadne roszczenia z tego zakresu.

 2. Reklamacje dotyczące działania portalu Wyszkoleni Użytkownicy mogą składać poprzez:

  1. dostępny na stronie wyszkoleni.pl formularz kontaktowy

  2. pocztę elektroniczną (e-mail: kontakt@wyszkoleni.pl)

  3. pocztę tradycyjną (ul. Mokotowska 9/6, 00-640 Warszawa).

 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy:

  1. opis przedmiotu reklamacji,

  2. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,

  3. określenie roszczenia Użytkownika,

  4. dane kontaktowe składającego reklamację.

 4. W przypadku gdy Użytkownik nie zamieści wskazanych elementów, RAD zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia do czasu uzupełnienia braków przez Użytkownika (RAD poinformuje Użytkownika o konieczności uzupełnienia przekazanej reklamacji).

 5. RAD odniesie się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§18

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do portalu Wyszkoleni jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do RAD lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Portalowi Wyszkoleni.pl obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe RAD oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załącznik do Regulaminu portalu Wyszkoleni

CENNIK USŁUG PORTALU WYSZKOLENI

 

 1. Wysokość prowizji na podstawie §13 ust 1 i 2 Regulaminu kształtuje się następująco:
Łączna kwota sprzedanych przez Trenera szkoleń w okresie rozliczeniowym Wysokość prowizji
0,01 zł – 9999,99 zł 25%
10000,00 zł – 24999,99 zł 23%
25000,00 zł – 49999,99 zł 21%
Powyżej 50000 zł 18%
 1. Koszt udostępnienia przestrzeni dyskowej na podstawie §12 ust 3 Regulaminu to 1000 zł netto miesięcznie za 100 GB przestrzeni do wykorzystania.
 2. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu na podstawie §12 ust. 9 wynosi 150 zł netto za każde rozpoczęte 10 GB przekroczenia.
 3. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu na podstawie §9 ust 12 wynosi 75 zł netto za każde rozpoczęte 1 GB przekroczenia.
 4. Streaming – usługa dostępna po 15 kwietnia 2020 r. (wtedy zostaną udostępnione koszty).